POROVNANIE ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Zrušenie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne (späťvzatie)

Ak ste sa už prepoistili, tak svoju prihlášku do inej zdravotnej poisťovne môžete bez udania dôvodu zrušiť do 31. októbra 2023.
Nezabudnite, že poistený môžete byť iba v jednej zdravotnej poisťovni. Ak ste teda podali prihlášku do viacerých poisťovní, zo zákona o zdravotnom poistení pre Vás vyplýva povinnosť vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky do zdravotnej poisťovne, na ktorej skutočne trváte.

Späťvzatie prihlášky musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

  • označenie zdravotnej poisťovne, ktorej je určené
  • identifikáciu poistenca resp. identifikáciu osoby oprávnenej podať späťvzatie prihlášky za poistenca
  • podpis poistenca alebo podpis osoby oprávnenej podať späťvzatie prihlášky za poistenca

Najrýchlejší spôsob je stiahnuť si tlačivo pre zrušenie prihlášky do inej zdravotnej poisťovne v elektronickej forme na stránke zdravotnej poisťovne. Tlačivo vyplňte a podpísané ho doručte do zdravotnej poisťovne, v ktorej ste podali prihlášku:

  • osobne v ktorejkoľvek pobočke alebo v centrále zdravotnej poisťovne
  • poštou * na adresu zdravotnej poisťovne
  • elektronicky cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk (podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)

* V prípade, že posielate tlačivo poštou, nezabudnite k nemu pripojiť kópiu identifikačného dokladu (rovnaký doklad, aký je uvedený na prihláške) alebo tlačivo podpíšte úradne osvedčeným podpisom.